Ms D Holt                          -      Head of Maths & KS5 Coordinator                             dholt@enfieldgrammar.com

Mrs E Vermaak               -      Deputy Head of Maths & KS4 Coordinator             evermaak@enfieldgrammar.com

Mr J Coombs                   -      Teacher of Mathematics                                                jcoombs@enfieldgrammar.com

Ms N Khan                        -      Teacher of Mathematics                                                nkhan@enfieldgrammar.com 

Mr P Gross                        -      Teacher of Mathematics                                                pgross@enfieldgrammar.com

Mr S Anim Ofusu            -      Teacher of Mathematics                                               sanim-ofusu@enfieldgrammar.com

Mr A Kodjoe                   -        KS3 Coordinator                                                             akodjoe@enfieldgrammar.com

Miss K Mageswaran     -        Numeracy Coordinator                                               kmageswaran@enfieldgrammar.com 

Make a Free Website with Yola.